Přijímací řízení


Termín Jednotné Přijímací Zkoušky (JPZ) na obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie 
se koná
dne 8. června 2020.


Informace pro uchazeče a doprovázející osoby k organizaci Jednotné Přijímací Zkoušky dne 8. 6. 2020

Tyto pokyny vychází ze Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, které vydalo MŠMT ČR k organizaci přijímacích zkoušek ze dne 6. 5. 2020:
• Před budovou školy dodržujte odstupy 2 m.
• Pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu (Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinnosti zakrytí nosu a úst viz mimořádná opatření MZČR).
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, případně podporující osobě, kterou doporučilo školské poradenské zařízení v Doporučení k úpravě přijímacích zkoušek a která byla proškolena zástupkyní ŘŠ (dále osobní asistent-OA). Na tuto osobu se vztahuje povinnost podepsat čestné prohlášení.
• Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám.
• Uchazeč/OA při vstupu provede desinfekci rukou.
• U vstupu do budovy uchazeč odevzdá vyplněné a podepsané čestné prohlášení.
• Uchazeči/OA bude změřena tělesná teplota.
• Do učebny uchazeče doprovodí pedagogický pracovník školy.
• Po celou dobu pohybu v budově školy platí pro všechny osoby povinnost zakrytí úst a nosu (Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinnosti zakrytí nosu a úst).
• O přestávce zůstávají uchazeči ve třídě, vybavte je prosím svačinou a dostatečným množstvím tekutin.
• Po skončení zkoušky doprovodí pedagogický pracovníci školy uchazeče zpět před budovu školy.

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.


Další informace Vám rádi poskytnou po celou dobu přijímacího řízení k tomu určení pracovníci školy.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Podrobnější informace:
Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení
 (odkaz na web MŠMT) případně ZDE (pdf).


Termíny přijímacího řízení:

Ředitelka střední školy stanovila pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 dva termíny školní přijímací zkoušky:

I. termín: 25. května 2020
II. termín: 27. května 2020

pro obory vzdělání:

Kód oboru (RVP) Název oboru (ŠVP)
63-51-J/01 Obchodní škola
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
41-52-H/01 Zahradník
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce
32-41-E/01 Kožedělná výroba
41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na květinářské a aranžérské práce
69-54-E/01 Provozní služby
31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba
31-59-E/02 Šití prádla

 


Přihlášky podávejte nejpozději do 1. března 2020.


Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu

Informace k vydávání zápisových lístků

Výsledky přijímacího řízení jsou vyvěšeny pod položkou Výsledky přijímacího řízení


Kontakty na speciálně pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny